หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

A169 มนชยาr

พญ.มนชยา  รักษาวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสุนบริการสุขภาพ

A092 ประทีป สุมาลกันต์

ประทีป  สุมาลกันต์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารเผยแพร่